• Phone: +374 44 434 464
  • Email: team@thebenefit.am

Employee Benefits

The Benefit > Employee Benefits
5 հայկական HR օգնականները

Հայաստանում տաղանդավոր գաղափարներից շատերն ուղղված են HR մասնագետների աշխատանքի թեթևացմանն ու ժամանակի խնայմանը: Եկեք խոսե՛նք 5 հետաքրքիր HR գործիքների մասին, որոնք ստեղծված են հենց Հայաստանում, հասանելի են ու կարող են զգալի թեթևացնել ու օպտիմալացնել աշխատանքդ: 

Read More